CHIẾN TRƯỜNG (Theater)

Trong tác chiến, chiến trường (theater hoặc theatre) là khu vực diễn ra hoặc đang diễn ra các sự kiện quân sự quan trọng. Một chiến trường có thể bao gồm toàn bộ vùng trời, đất liền và vùng biển-hoặc có thể có khả năng-liên quan đến các hoạt động chiến tranh.

Chiến trường

Trong cuốn sách Về chiến tranh (On War), Carl von Clausewitz định nghĩa thuật ngữ Kriegstheater (dịch thuật ngữ Latin cũ hơn, thế kỷ XVII theatrum belli) là:

“Biểu thị chính xác một phần không gian mà chiến tranh chiếm ưu thế vì ranh giới của nó được bảo vệ và do đó có một dạng độc lập. Sự bảo vệ này có thể bao gồm các pháo đài, hoặc các chướng ngại vật tự nhiên quan trọng do đất nước tạo ra, hoặc thậm chí ở việc nó bị ngăn cách một khoảng cách đáng kể với phần còn lại của không gian được bao trùm trong chiến tranh. Một phần như vậy không chỉ là một phần của tổng thể mà tự nó là một tổng thể nhỏ hoàn chỉnh; và do đó ít nhiều trong điều kiện như vậy mà những thay đổi diễn ra ở những điểm khác trong khu vực chiến tranh chỉ có tác động gián tiếp chứ không ảnh hưởng trực tiếp đến nó. Để đưa ra một ý tưởng đầy đủ về điều này, chúng ta có thể giả sử rằng ở phần này một cuộc tiến công được thực hiện, trong khi ở phần khác đang rút lui, hoặc ở phần này một đội quân đang hành động phòng thủ, trong khi một cuộc tấn công đang được tiến hành ở phần khác. Một ý tưởng được xác định rõ ràng như vậy không có khả năng áp dụng phổ quát; ở đây nó chỉ được sử dụng để chỉ ra ranh giới phân biệt”...

Xem thêm:
CHIẾN TRƯỜNG (Battlefield)

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *