Hiển thị: 1 - 10 của 25 kết quả

PHẬT CÓ TẠI TÂM KHÔNG?

Tâm (tư tưởng, niềm tin, quan niệm) của mỗi người khác nhau tùy theo tầng bậc, theo sự hiểu biết, giác ngộ. Tâm của kẻ giết người coi việc đâm chém có khi phải làm. …

DI LẶC

Di Lặc, tiếng Phạn là Maitreya, nghĩa là “người có lòng từ” (Từ Thị), cũng có tên khác là Vô Năng Thắng, phiên âm Hán-Việt là A-dật-đa, là một vị Bụt hay Bồ tát trong …

A DI ĐÀ

A Di Đà Phật (được phiên âm từ chữ Hán – Amitābha, có nghĩa là ánh sáng vô lượng, nên A Di Đà Phật được xem là đức Phật Vô Lượng Thọ Vô Lượng Quang) …

QUÁN THẾ ÂM

Quán Thế Âm (nghĩa là “Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian”) là một vị Bồ-tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. Được miêu tả trong nhiều nền văn …

NGŨ UẨN

NGŨ UẨN Ngũ uẩn, cũng gọi là Ngũ ấm, là 5 nhóm tượng trưng cho 5 yếu tố tạo thành con người, toàn bộ thân tâm (sắc, thọ, tưởng, hành, thức).Ngoài ngũ uẩn đó ra …