Hiển thị: 1 - 6 của 6 kết quả

THỜI KỲ PHỤC HƯNG (Renaissance)

Thời kỳ Phục hưng (Renaissance, UK: / rəˈneɪsəns / rən-AY-sənss, US: / ˈrɛnəsɑːns / REN-ə-sahnss) là một thời kỳ lịch sử và phong trào văn hóa châu Âu bao trùm thế kỷ XV và XVI. …

THỜI HIỆN ĐẠI (Modernity)

Thời hiện đại (modernity), một chủ đề trong khoa học xã hội và nhân văn, vừa là một giai đoạn lịch sử – thời đại hiện đại (modern era) vừa là tập hợp các chuẩn …

THỜI KỲ TRUNG CỔ (Middle Ages)

Trong lịch sử châu Âu, thời Trung cổ (Middle Ages hay medieval period hay mediaeval hay mediæval) kéo dài từ khoảng năm 500 đến năm 1500 sau CN. Đây là giai đoạn thứ hai trong …