Hiển thị: 1 - 10 của 54 kết quả

CHỦ NGHĨA DUY VẬT (Materialism)

Chủ nghĩa duy vật (materialism) là một dạng nhất nguyên triết học (philosophical monism) cho rằng vật chất là bản chất cơ bản trong tự nhiên, và rằng mọi thứ, bao gồm cả trạng thái …

CHỦ NGHĨA DUY TÂM (Idealism)

Chủ nghĩa duy tâm (Idealism) trong triết học, còn được gọi là chủ nghĩa duy tâm triết học (philosophical idealism) hoặc chủ nghĩa duy tâm siêu hình (metaphysical idealism), là tập hợp các quan điểm …

CHỦ NGHĨA MÁC (Marxism)

Chủ nghĩa Mác (tiếng Anh – Marxism; tiếng Đức: Marxismus) là một triết lý chính trị và phương pháp phân tích kinh tế xã hội. Nó sử dụng cách diễn giải duy vật biện chứng …

GIAI CẤP CÔNG NHÂN (Working class)

Giai cấp công nhân (working class) là một nhóm nhỏ những người lao động được trả lương theo hợp đồng hoặc theo lương, thành viên chính xác của nhóm này thay đổi tùy theo định …

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Capitalism)

Chủ nghĩa tư bản (Capitalism) là một hệ thống kinh tế dựa trên quyền sở hữu tư nhân (private ownership) đối với các phương tiện sản xuất (means of production) và hoạt động của chúng …